زير درخت و امتحانات پايان ترم

شروع امتحانات پايان ترم از امروز ، آنهم مثل هميشه با فشردگی تمام و همزمانی با کلی کار ديگر که انگار فقط متتظر شروع امتحانات بودند تا به ليست اضافه شوند و حساس تر شدن بازی های جام جهانی و کلی داستان ديگر .

اما

شنيدن صداق قلب کوچک او و نگاه به چشمان همراهت و لبخند زندگی با اميدها و آرزوها و ...

/ 2 نظر / 7 بازدید
رسول

اميد زيباست چه در زمان امتحانات و هزار کار ديگر باشد چه نه صدای قلب او و نگاه همراه مهم است در فراز باشيد

هدا

و انتظار شيرين است وقتی تو گوشه ای از آن باشی .وشیرین تر می شود وقتی نگاه تو در دوردستها به دلواپسيهای من پیوند می خورند