زير درخت با آرش کمانگير -۲

گفتم که نمايش آرش را ديدم و هم بخاطر متن و نوع نگاه نويسنده ( بهرام بيضايی ) و هم به دليل بازی زيبای دو بازيگر آن بسيار لذت بردم ، اما متن بيضايی چه داشت ؟

آرش در متن او انسانی معمولی است  از پايين ترين سطوح نه بجهت طبقه اجتماعی فقط ٬ بلکه به جهت فرهنگ و برداشت از زندگی هم .

و بعد قرار ٬گرفتن او در مسير يک انتخاب ( که در ابتدا با اجبار همراه بود و در ادامه به اختيار ختم گشت ) و تغيير تدريجی تا بدانجا که ظرفيت قهرمانی می يابد .

کدام ما در درون خود با چنين شخصی همزاد پنداری نداريم ؟

تضاد های آرش در طی مسير و شک های او و يقين و تير انداختن با دل و نه با بازوان که او بازوان قدرتمند نداشت و دل انداختن پيدا کرد .

من همچنان در زير درخت به آرش ٬ به تضاد ها و شک هايش ٬ به تصميمش و و آن نشانه گيری و آن تير که می گوييند هنوز ميرود فکر می کنم .

/ 1 نظر / 9 بازدید
سام

همه فرصت چنين انتخابی را به دست نمی آورند.