نگرانی ، حتی زير درخت

نميتوانم خودم را بی تفاوت نشان دهم ، نمی توانم نگرانيم را مخفی کنم . هر روز نگرانتر می شوم . هر چه می کنم ، که فقط سرم به کار خودم باشد ، نمی شود و چه کنم که من در دوران سياسی بودن بزرگ شده ام و نمی توانم فراموش کنم . مدتهاست که فقط سعی دارم اخبار ورزشی را پيگيری کنم ولی ناخود اگاه گوشهايم با شنيدن اخبار سياسی تيز می شود .

نگران تصميم گيری ها هستم . نگرانم که آيا به واقع منافع ملی در تصميم ها دخيل است . نگران تسويه حسابهای جناهی و زياده خواهی جناه های سياسی هستم و نگران آينده .

گاه حتی زير درخت نشستن هم دردی را دوا نمی کند و از نگرانی نمی کاهد .

/ 1 نظر / 8 بازدید
م

عین حال تو رو دارم- دقیقا