تنها در سفر

حدود سه هفته پبش برای ٣ روز تنها با ماشین تا یزد رفتم و برگشتم . رفتم تا مطلب جمع کنم برای نوشتن در هنوز در سفرم که هنوز هم نشده بنشینم و مطالب را جمع و جور کنم و بنویسم . کلی عکس گرفتم و خوب بود .

جاده و خلوتی آن ، در میان کویر راندن و تنهایی و نوار صدای پای سهراب .

دلم برای هدا و علی تند تند تنگ می شد . سفر کوتاه بود ولی دلتنگی کوتاهی نمی شناسد .

و دیگر همین .

/ 0 نظر / 8 بازدید