زير درخت با کنفرانس سهراب

هفته ديگر ، يعنی چهارشنبه ، برای کلاس جامعه شناسی ادبيات بايد درباره سهراب سپهری بگويم و اين فرصتی تا يک هفته با سهراب باشم ، بخوانم ، بخوانم و ...

انگار باز نوار قديمی صدای پای آب بايد همراه لحظه ها يم شود تا من باز آرام آرام پا به باغ او بگذارم .

سهراب حرف برای گفتن بسيار دارد ، اما اينکه من بفهمم و بتوانم بگويم ، چيز ديگريست .

...من به آنان گفتم ، آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشاييد ، به رفتار شما ميتابد ...

/ 1 نظر / 7 بازدید