زير درخت و ...

شنیدم . غم بر دلم نشست و این غم هنوز هست . مدتها بود ندیده بودمش ولی این باعث نشد چهره اش برای لحظه ای هم از جلوی چشمانم محو شود .

دلم تنگ شده

دلم یک  دنیا گریه می خواهد ولی چه کنم که یادم نداده اند راحت بگریم .

دلم برای میثم تنگ می شود ، خیلی ، خیلی و ....

/ 0 نظر / 9 بازدید